Investigating the health disparities in the association between lifestyle behaviors and the risk of head and neck cancer

Jenn Ren Hsiao, Cheng Chih Huang, Chun Yen Ou, Chan Chi Chang, Wei Ting Lee, Sen Tien Tsai, Jehn Shyun Huang, Ken Chung Chen, Yu Hsuan Lai, Yuan Hua Wu, Wei Ting Hsueh, Shang Yin Wu, Chia Jui Yen, Jang Yang Chang, Chen Lin Lin, Ya Ling Weng, Han Chien Yang, Yu Shan Chen, Jeffrey S. Chang

研究成果: Article同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Investigating the health disparities in the association between lifestyle behaviors and the risk of head and neck cancer」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences