Lactoferrin inhibits enterovirus 71 infection by binding to VP1 protein and host cells

Tsui Ying Weng, Lien Cheng Chen, Huey Wen Shyu, Shun Hua Chen, Jen Ren Wang, Chun Keung Yu, Huan Yao Lei, Trai Ming Yeh

研究成果: Article同行評審

72 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Lactoferrin inhibits enterovirus 71 infection by binding to VP1 protein and host cells」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences