Less severe but prolonged course of acute hepatitis a in Human Immunodeficiency Virus (HIV)-infected patients compared with HIV-uninfected patients during an outbreak: A multicenter observational study

Yu Lin Lee, Guan Jhou Chen, Nan Yu Chen, Bo Huang Liou, Ning Chi Wang, Yuan Ti Lee, Chia Jui Yang, Yu Shan Huang, Hung Jen Tang, Shie Shian Huang, Yi Chun Lin, Chien Yu Cheng, Chen Hsiang Lee, Tun Chieh Chen, Ting Shu Wu, Chun Eng Liu, Po Liang Lu, Chien Ching Hung, Yi Chieh Lee, Chien Yu ChengShu Hsing Cheng, Yu Shan Huang, Yuan Ti Lee, Chia Chun Lin, Shih Ping Lin, Chia Yin Hsieh, Hsiu Wen Wang, Mao Wang Ho, Chung Eng Liu, Yu Lin Lee, Yi Chien Lee, Hung Jen Tang, Huei Chun Ku, Chia Wen Li, Nan Yao Lee, Wen Chien Ko, Po Liang Lu, Yen Hsu Chen, Hsi Hsun Lin, Wen Chi Huang, Chen Hsiang Lee, Tun Chieh Che

研究成果: Article同行評審

15 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Less severe but prolonged course of acute hepatitis a in Human Immunodeficiency Virus (HIV)-infected patients compared with HIV-uninfected patients during an outbreak: A multicenter observational study」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences