Ligand-activated peroxisome proliferator-activated receptor-γ protects against ischemic cerebral infarction and neuronal apoptosis by 14-3-3e upregulation

Jui Sheng Wu, Wai Mui Cheung, Yau Sheng Tsai, Yi Tong Chen, Wen Hsuan Fong, Hsin Da Tsai, Yu Chang Chen, Jun Yang Liou, Song Kun Shyue, Jin Jer Chen, Y. Eugene Chen, Nobuyo Maeda, Kenneth K. Wu, Teng Nan Lin

研究成果: Article同行評審

92 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Ligand-activated peroxisome proliferator-activated receptor-γ protects against ischemic cerebral infarction and neuronal apoptosis by 14-3-3e upregulation」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences