Long-term Effects of Hepatitis B Immunization of Infants in Preventing Liver Cancer

Mei Hwei Chang, San Lin You, Chien Jen Chen, Chun Jen Liu, Ming Wei Lai, Tzee Chung Wu, Shu Fen Wu, Chuan Mo Lee, Sheng Shun Yang, Heng Cheng Chu, Tsang Eng Wang, Bor Wen Chen, Wan Long Chuang, Maw Soan Soon, Ching Yih Lin, Shu Ti Chiou, Hsu Sung Kuo, Ding Shinn Chen, Yao Jong Yang, Gin Ho LoMan San Kong, Po Ming Wang, Chi Chieh Yang, Chia Hsiang Chu, Lung Huan Lin, Rong Nan Chien, Tzong Hsi Lee, Kuo Ching Yang, Li Ying Liao, Lein Ray Mo, Jean Dean Liu, Tzeng Huey Yang, Ching Chu Lo, Ming Hung Tsai, Chang Hua Chou, Yeong Shan Cheng

研究成果: Article同行評審

167 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Long-term Effects of Hepatitis B Immunization of Infants in Preventing Liver Cancer」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences