Long-term hepatic consequences of chemotherapy-related HBV reactivation in lymphoma patients

Wen Pin Su, Chi Chung Wen, Chao A. Hsiung, Ih Jen Su, Ann Lii Cheng, Ming Chih Chang, Chao Jung Tsao, Woei Yao Kao, Wu Ching Uen, Chih Hung Hsu, Yen Shen Lu, Hwei Fan Tien, Tsu Yi Chao, Li Tzong Chen, Jacqueline Whang-Peng, Pei Jer Chen

研究成果: Article同行評審

18 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Long-term hepatic consequences of chemotherapy-related HBV reactivation in lymphoma patients」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences