Long-term results of a phase II trial with frontline concurrent chemoradiotherapy followed by consolidation chemotherapy for localized nasal natural killer/T-cell lymphoma

Hui Jen Tsai, Sheng Fung Lin, Chu Chih Chen, Tsai Yun Chen, Wu Chou Su, Wen Li Hwang, Jin Ching Lin, Tzeon Jye Chiou, Weio Yau Kao, Chang Fang Chiu, Yi Fang Chang, Jeffrey S. Chang, Ming Chih Chang, Ih Jen Su

研究成果: Article同行評審

20 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Long-term results of a phase II trial with frontline concurrent chemoradiotherapy followed by consolidation chemotherapy for localized nasal natural killer/T-cell lymphoma」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences