Low-dose memantine attenuated methadone dose in opioid-dependent patients: A 12-week double-blind randomized controlled trial

Sheng Yu Lee, Shiou Lan Chen, Yun Hsuan Chang, Po See Chen, San Yuan Huang, Nian Sheng Tzeng, Liang Jen Wang, I. Hui Lee, Tzu Yun Wang, Kao Chin Chen, Yen Kuang Yang, Jau Shyong Hong, Ru Band Lu

研究成果: Article同行評審

16 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Low-dose memantine attenuated methadone dose in opioid-dependent patients: A 12-week double-blind randomized controlled trial」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences