Management of venous thromboembolisms: Part i. the consensus for deep vein thrombosis

Kang Ling Wang, Pao Hsien Chu, Cheng Han Lee, Pei Ying Pai, Pao Yen Lin, Kou Gi Shyu, Wei Tien Chang, Kuan Ming Chiu, Chien Lung Huang, Chung Yi Lee, Yen Hung Lin, Chun Chieh Wang, Hsueh Wei Yen, Wei Hsian Yin, Hung I. Yeh, Chern En Chiang, Shing Jong Lin, San Jou Yeh

研究成果: Article同行評審

26 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Management of venous thromboembolisms: Part i. the consensus for deep vein thrombosis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences