Mapping algorithms for predicting EuroQol-5D-3L utilities from the assessment test of chronic obstructive pulmonary disease

Chun Hsiang Yu, Sheng Mao Chang, Chih Hui Hsu, Sheng Han Tsai, Xin Min Liao, Chang Wei Chen, Ching Hsiung Lin, Jung Der Wang, Tzuen Ren Hsiue, Chiung Zuei Chen

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Mapping algorithms for predicting EuroQol-5D-3L utilities from the assessment test of chronic obstructive pulmonary disease」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences