Mapping essential urban land use categories in China (EULUC-China): preliminary results for 2018

Peng Gong, Bin Chen, Xuecao Li, Han Liu, Jie Wang, Yuqi Bai, Jingming Chen, Xi Chen, Lei Fang, Shuailong Feng, Yongjiu Feng, Yali Gong, Hao Gu, Huabing Huang, Xiaochun Huang, Hongzan Jiao, Yingdong Kang, Guangbin Lei, Ainong Li, Xiaoting LiXun Li, Yuechen Li, Zhilin Li, Zhongde Li, Chong Liu, Chunxia Liu, Maochou Liu, Shuguang Liu, Wanliu Mao, Changhong Miao, Hao Ni, Qisheng Pan, Shuhua Qi, Zhehao Ren, Zhuoran Shan, Shaoqing Shen, Minjun Shi, Yimeng Song, Mo Su, Hoi Ping Suen, Bo Sun, Fangdi Sun, Jian Sun, Lin Sun, Wenyao Sun, Tian Tian, Xiaohua Tong, Yihsing Tseng, Ying Tu, Hong Wang, Lan Wang, Xi Wang, Zongming Wang, Tinghai Wu, Yaowen Xie, Jian Yang, Jun Yang, Man Yuan, Wenze Yue, Hongda Zeng, Kuo Zhang, Neng Zhang, Tao Zhang, Yu Zhang, Feng Zhao, Yichen Zheng, Qiming Zhou, Nicholas Clinton, Zhiliang Zhu, Bing Xu

研究成果: Article

4 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文English
頁(從 - 到)182-187
頁數6
期刊Science Bulletin
65
發行號3
DOIs
出版狀態Published - 2020 二月 15

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • General

引用此

Gong, P., Chen, B., Li, X., Liu, H., Wang, J., Bai, Y., Chen, J., Chen, X., Fang, L., Feng, S., Feng, Y., Gong, Y., Gu, H., Huang, H., Huang, X., Jiao, H., Kang, Y., Lei, G., Li, A., ... Xu, B. (2020). Mapping essential urban land use categories in China (EULUC-China): preliminary results for 2018. Science Bulletin, 65(3), 182-187. https://doi.org/10.1016/j.scib.2019.12.007