Mechanistic Study of Tetrahydrofuran-acetogenins In Triggering Endoplasmic Reticulum Stress Response-apotoposis in Human Nasopharyngeal Carcinoma

Shin Hun Juang, Chang Ying Chiang, Fong Pin Liang, Hsiu Hui Chan, Jai Sing Yang, Shih Hao Wang, Yu Chin Lin, Ping Chung Kuo, Meng Ru Shen, Tran Dinh Thang, Bui Thi Minh Nguyet, Sheng Chu Kuo, Tian Shung Wu

研究成果: Article同行評審

11 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Mechanistic Study of Tetrahydrofuran-acetogenins In Triggering Endoplasmic Reticulum Stress Response-apotoposis in Human Nasopharyngeal Carcinoma」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences