Meckel's Diverticulum Diagnosed by Balloon-Assisted Enteroscopy: A Multicenter Report from the Taiwan Association for the Study of Small Intestinal Diseases (TASSID)

Jen Wei Chou, Chen Shuan Chung, Tien Yu Huang, Chia Hung Tu, Chen Wang Chang, Chung Hsin Chang, Yen Po Wang, Wen Hung Hsu, Hsu Heng Yen, Chia Jung Kuo, Chiao Hsiung Chuang, Ching Pin Lin, Tzung Jiun Tsai, Ming Yao Su, Horng Yuan Wang, Deng Chyang Wu, Cheng Tang Chiu

研究成果: Article同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Meckel's Diverticulum Diagnosed by Balloon-Assisted Enteroscopy: A Multicenter Report from the Taiwan Association for the Study of Small Intestinal Diseases (TASSID)」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences