Medical Applications of Collagen and Hyaluronan in Regenerative Medicine

Lynn L.H. Huang, Ying Hui Amy Chen, Zheng Ying Zhuo, Ya Ting Hsieh, Chia Ling Yang, Wei Ting Chen, Jhih Ying Lin, You Xin Lin, Jian Ting Jiang, Chao Hsung Zhuang, Yi Ching Wang, Hanhhieu Nguyendac, Kai Wei Lin, Wen Lung Liu

研究成果: Chapter

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Medical Applications of Collagen and Hyaluronan in Regenerative Medicine」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds