Message from CAUL 2006 Workshop Organizers

Shian Shyong Tseng, Kinshuk, Stephen J.H. Yang, Gwo Jen Hwang, Nian Shing Chen, Mohamed Ally, Johnny Biström, Jan Brase, William C.C. Chu, Jen Yao Chung, Francis C.M. Lau, Kuo En Chang, Gwo Dong Chen, Ming Syan Chen, Irene Chen, Shih Wei Chou, Andrea Detti, Claus Eikemeier, Jun H. Jo, Yueh Min HuangQun Jin, Vicki Jones, Soraya Kouadri Most'efaoui, Jaakko Kurhila, Stefano Levialdi, Sheng Tun Li, Anthony Y.H. Liao, Pierpaolo Loreti, Kiyoshi Nakabayashi, Haruo Nishinosono, Caoimhín O'Nualláin, Timothy K. Shih, Charles A. Shoniregun, Marten J. Van Sinderen, Judy C.R. Tseng, David Yang, Yao Ming Yeh, Pao Ta Yu, Jia Zhang, Rick Chen, Angus Huang, Jeff Huang, Blue Lan, Norman Shao, Addison Su, Jun Ming Su, Jui Feng Weng

研究成果: Editorial同行評審

原文English
文章編號1636241
頁(從 - 到)x-xi
期刊Proceedings - IEEE International Conference on Sensor Networks, Ubiquitous, and Trustworthy Computing
2006 I
DOIs
出版狀態Published - 2006
事件IEEE International Conference on Sensor Networks, Ubiquitous, and Trustworthy Computing - Taichung, Taiwan
持續時間: 2006 6月 52006 6月 7

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • 工程 (全部)

引用此