Message from the General Co-Chairs and Program Co-Chairs: TAAI 2017

Man Kwan Shan, Shou De Lin, Pu Jen Cheng, Mi Yen Yeh, De Nian Yang, Cheng Te Li, Kun Ta Chuang

研究成果: Editorial同行評審

指紋

深入研究「Message from the General Co-Chairs and Program Co-Chairs: TAAI 2017」主題。共同形成了獨特的指紋。