Message from WEISS-12 workshop chairs

Jing Chen, Ian McLoughlin, Hsung Pin Chang, Da Wei Chang, Mei Ling Chiang, Yeh Ching Chung, Li Chi Feng, Kaori Fujinami, Zonghua Gu, Bin Guo, Seongsoo Hong, Fahim Kawsar, Taehyoun Kim, Giusy Di Lorenzo, Yann Han Lee, Douglas Maskell, Alejandro Masrur, Tatsuo Nakajima, Koji Nakano, Yunheung PaekSasikumar Punnekkat, Minsoo Ryu, Hamid R. Sharifzadeh, Chung Ping Young, Daqiang Zhang

研究成果: Editorial

引用此

Chen, J., McLoughlin, I., Chang, H. P., Chang, D. W., Chiang, M. L., Chung, Y. C., Feng, L. C., Fujinami, K., Gu, Z., Guo, B., Hong, S., Kawsar, F., Kim, T., Lorenzo, G. D., Lee, Y. H., Maskell, D., Masrur, A., Nakajima, T., Nakano, K., ... Zhang, D. (2012). Message from WEISS-12 workshop chairs. Proceedings - IEEE 9th International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing and IEEE 9th International Conference on Autonomic and Trusted Computing, UIC-ATC 2012, xlvii-xlviii. [6332139]. https://doi.org/10.1109/UIC-ATC.2012.175