Meta-device for photonics in demand

Pin Chieh Wu, Cheng Hung Chu, Mu Ku Chen, Shuming Wang, Hsin Yu Kuo, Ming Lun Tseng, Wei Yi Tsai, Yu Han Chen, Ren Jie Lin, Tsung Lin Chung, Tao Li, Shining Zhu, Din Ping Tsai

研究成果: Conference contribution

指紋

深入研究「Meta-device for photonics in demand」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds