Microbial contaminations of laboratory mice and rats in Taiwan from 2004 to 2007

Chung Tiang Liang, Amy Shih, Yu Hsiu Chang, Chiung Wen Liu, Ya Tien Lee, Wei Chun Hsieh, Yuan Ling Huang, Wan Tsang Huang, Chih Hui Kuang, Kan Hung Lee, Yi Xing Zhuo, Sheng Yu Ho, Shiow Ling Liao, Yi Ying Chiu, Chieh Ning Hsu, San Chi Liang, Chun Keung Yu

研究成果: Article同行評審

29 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Microbial contaminations of laboratory mice and rats in Taiwan from 2004 to 2007」主題。共同形成了獨特的指紋。

Agriculture & Biology