Microbiome dysbiosis inhibits carcinogen-induced murine oral tumorigenesis

Yuh Ling Chen, Kuan Chih Huang, Jer Horng Wu, Tsunglin Liu, Jiung Wen Chen, Jia Yan Xie, Meng Yen Chen, Li Wha Wu, Chun Liang Tung

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Microbiome dysbiosis inhibits carcinogen-induced murine oral tumorigenesis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences