Microwave complementary doped-channel field-effect transistors

Jung Hui Tsai, Shao Yen Chiu, Wen Shiung Lour, Wen Chau Liu, Chien Ming Li, Ning Xing Su, Yi Zhen Wu, Yin Shan Huang

研究成果: Article同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Microwave complementary doped-channel field-effect transistors」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy