Millimeter wave absorption by confined acoustic modes in CdSe/CdTe core-shell quantum dots

Tzu Ming Liu, Ja Yu Lu, Chung Chiu Kuo, Yu Chieh Wen, Chih Wei Lai, Meng Ju Yang, Pi Tai Chou, Daniel B. Murray, Lucien Saviot, Chi Kuang Sun

研究成果: Article同行評審

指紋 深入研究「Millimeter wave absorption by confined acoustic modes in CdSe/CdTe core-shell quantum dots」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy