Mir-29a-3p/thbs2 axis regulates pah-induced cardiac fibrosis

Chih Hsin Hsu, I. Fan Liu, Hsuan Fu Kuo, Chia Yang Li, Wei Shiung Lian, Chia Yuan Chang, Yung Hsiang Chen, Wei Lun Liu, Chi Yu Lu, Yu Ru Liu, Tzu Chieh Lin, Tsung Ying Lee, Chi Yuan Huang, Chong Chao Hsieh, Po Len Liu

研究成果: Article同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Mir-29a-3p/thbs2 axis regulates pah-induced cardiac fibrosis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy

Medicine & Life Sciences

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds