Mitochondrial DNA Sequencing of Middle Neolithic Human Remains of Ling-Ding Site II: Implication for the Social Structure and the Origin of Northeast Coast Taiwaneses

Jin Yuan Huang, Jean A Trejaut, Chien Liang Lee, Tse Yi Wang, Jun Hun Loo, Zong Sian Chen, Lan Rong Chen, Ke Hung Liu, Yi Chang Liu, Cheng Heng Hu, Marie Lin

研究成果: Article同行評審

引用此