Molecular Chirality Detection with Periodic Arrays of Three-Dimensional Twisted Metamaterials

Chia Yi Lin, Chi Ching Liu, Yu Yu Chen, Kuan Yu Chiu, Jyun De Wu, Bo Lin Lin, Chang Han Wang, Yang Fang Chen, Shih Hui Chang, Yun Chorng Chang

研究成果: Article同行評審

9 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Molecular Chirality Detection with Periodic Arrays of Three-Dimensional Twisted Metamaterials」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds