Molecular imaging of cancer cells using plasmon-resonant-enhanced third-harmonic-generation microscopy with silver nanoparticles

Shih Peng Tai, Shi Wei Chu, Tsung Han Tsai, Szu Yu Chen, Xuan Yu Shi, Chien Huei Chang, Yana Wu, Dar-Bin Shieh, Lung Jin Chen, Muppa Ramakrishna Prasad, Kuan Jiuh Lin, Chi Kuang Sun

研究成果: Conference contribution

指紋

深入研究「Molecular imaging of cancer cells using plasmon-resonant-enhanced third-harmonic-generation microscopy with silver nanoparticles」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy