Monsoonal control on a delayed response of sedimentation to the 2008 Wenchuan earthquake

Fei Zhang, Zhangdong Jin, A. Joshua West, Zhisheng An, Robert G. Hilton, Jin Wang, Gen Li, Alexander L. Densmore, Jimin Yu, Xiaoke Qiang, Youbin Sun, Liangbo Li, Longfei Gou, Yang Xu, Xinwen Xu, Xingxing Liu, Yanhui Pan, Chen-feng You

研究成果: Article同行評審

10 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文English
頁(從 - 到)eaav7110
期刊Science Advances
5
發行號6
DOIs
出版狀態Published - 2019 六月 1

引用此