Mortality and cancer incidence among physicians of traditional Chinese medicine: A 20-year national follow-up study

Shu Hui Liu, Yu Feng Liu, Saou Hsing Liou, Yun Lian Lin, Yuen Chen Hsiao, Chu Chieh Chen, Chung Yi Li, Trong Neng Wu

研究成果: Article同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Mortality and cancer incidence among physicians of traditional Chinese medicine: A 20-year national follow-up study」主題。共同形成了獨特的指紋。

Social Sciences

Medicine & Life Sciences