Mortality, disability, and intensive care in patients with mitochondrial 3243A>G mutation

Han Chung Hsiue, Ni Chung Lee, Hung Bin Tsai, Chih Chao Yang, Chao Szu Wu, Wang Tso Lee, Wen Chin Weng, Pi Chuan Fan, Yin Hsiu Chien, Wuh Liang Hwu, Kun Long Hung, Chao Ching Huang, Chih Hung Chen, Shio Jean Lin, Shao Yin Chu, Tzu Jou Wang, Chien Jung Lu, Pei Lin Lee

研究成果: Letter

1 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文English
頁(從 - 到)1493-1495
頁數3
期刊Intensive Care Medicine
41
發行號8
DOIs
出版狀態Published - 2015 八月 24

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Critical Care and Intensive Care Medicine

引用此

Hsiue, H. C., Lee, N. C., Tsai, H. B., Yang, C. C., Wu, C. S., Lee, W. T., Weng, W. C., Fan, P. C., Chien, Y. H., Hwu, W. L., Hung, K. L., Huang, C. C., Chen, C. H., Lin, S. J., Chu, S. Y., Wang, T. J., Lu, C. J., & Lee, P. L. (2015). Mortality, disability, and intensive care in patients with mitochondrial 3243A>G mutation. Intensive Care Medicine, 41(8), 1493-1495. https://doi.org/10.1007/s00134-015-3879-x