Multi-robot coordination strategy for 3 vs. 3 teen-sized humanoid robot soccer game

Nien Chu Fang, Ting Nan Tsai, Li Fan Wu, Chuan Han Cheng, Chian Yi Huang, Chun Yuan Liu, Tzuu Hseng S. Li

研究成果: Conference contribution

指紋 深入研究「Multi-robot coordination strategy for 3 vs. 3 teen-sized humanoid robot soccer game」主題。共同形成了獨特的指紋。

Mathematics

Engineering & Materials Science