Mutational analysis of epidermolysis bullosa in Taiwan by whole-exome sequencing complemented by RNA sequencing: a series of 77 patients

Wei Ting Tu, Ping Chen Hou, Peng Chieh Chen, Wan Rung Chen, Hsin Yu Huang, Jing Yu Wang, Yi Ting Huang, Yi Huei Wu, Chun Lin Su, Yen An Tang, Hiroaki Iwata, Ken Natsuga, Sheau Chiou Chao, H. Sunny Sun, Ming Jer Tang, Julia Yu Yun Lee, John A. McGrath, Chao Kai Hsu

研究成果: Article同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Mutational analysis of epidermolysis bullosa in Taiwan by whole-exome sequencing complemented by RNA sequencing: a series of 77 patients」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences