(-)-N-Formylanonaine from Michelia alba as a human tyrosinase inhibitor and antioxidant

Hui Min Wang, Chung Yi Chen, Chun Yen Chen, Mei Ling Ho, Yi Ting Chou, Hou Chien Chang, Chih Hung Lee, Chau Zen Wang, I. Ming Chu

研究成果: Article同行評審

71 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「(-)-N-Formylanonaine from Michelia alba as a human tyrosinase inhibitor and antioxidant」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds