Nanofluid of graphene-based amphiphilic Janus nanosheets for tertiary or enhanced oil recovery: High performance at low concentration

Dan Luo, Feng Wang, Jingyi Zhu, Feng Cao, Yuan Liu, Xiaogang Li, Richard C. Willson, Zhaozhong Yang, Ching Wu Chu, Zhifeng Ren

研究成果: Article同行評審

155 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Nanofluid of graphene-based amphiphilic Janus nanosheets for tertiary or enhanced oil recovery: High performance at low concentration」主題。共同形成了獨特的指紋。

Earth & Environmental Sciences