Nanoparticles augment the therapeutic window of RT and immunotherapy for treating cancers: pivotal role of autophagy

Yuan Hua Wu, Rong Jane Chen, Hui Wen Chiu, Li Xing Yang, Yung Li Wang, Yu Ying Chen, Ya Ling Yeh, Mei Yi Liao, Ying Jan Wang

研究成果: Review article同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Nanoparticles augment the therapeutic window of RT and immunotherapy for treating cancers: pivotal role of autophagy」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences