Nanostructured Conducting Polymers for Sensor Development

Yen Wei, Meixiang Wan, Ten Chin Wen, Tang Kuei Chang, Gaoquan Shi, Hongxu Qi, Lei Tao, Ester Segal, Moshe Narkis

研究成果: Chapter

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Nanostructured Conducting Polymers for Sensor Development」主題。共同形成了獨特的指紋。