Neurodegeneration in Amygdala precedes hippocampus in the APPswe/PS1dE9 mouse model of Alzheimer’s disease

Tzu Wei Lin, Yu Fan Liu, Yao Hsiang Shih, Shean Jen Chen, Tung Yi Huang, Chia-Yuan Chang, Chi Hsiang Lien, Lung Yu, Shun-hua Chen, Yu-Min Kuo

研究成果: Article同行評審

14 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Neurodegeneration in Amygdala precedes hippocampus in the APPswe/PS1dE9 mouse model of Alzheimer’s disease」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences