Neuropsychological functions in bipolar disorders I and II with and without comorbid alcohol dependence

Yun Hsuan Chang, Shiou Lan Chen, Sheng Yu Lee, Yu Wen Hsu, Jo Yung Wei Wu, Shih Heng Chen, Chun Hsien Chu, I. Hui Lee, Tzung Lieh Yeh, Nian Sheng Tzeng, San Yuan Huang, Yen Kuang Yang, Ru Band Lu

研究成果: Article同行評審

19 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Neuropsychological functions in bipolar disorders I and II with and without comorbid alcohol dependence」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences