Non-Infectious, Non-Inflammatory Late Dehiscence of Prosthetic Aortic Valve: A “Rocking” Catastrophe

Yi Chen Wang, Wei Chuan Tsai, Yi Heng Li, Yi Shan Tsai, Yu Ting Yu, Kung Chao Chang, Chwan Yau Luo, Ting Wei Lin

研究成果: Article同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Non-Infectious, Non-Inflammatory Late Dehiscence of Prosthetic Aortic Valve: A “Rocking” Catastrophe」主題。共同形成了獨特的指紋。