Novel autoregulatory function of hepatitis B virus M protein on surface gene expression

Tsurng Juhn Huang, Cheng Chan Lu, Jui Chen Tsai, Wei Jen Yao, Xuanyong Lu, Ming Derg Lai, Hsiao Sheng Liu, Ai Li Shiau

研究成果: Article同行評審

10 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Novel autoregulatory function of hepatitis B virus M protein on surface gene expression」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds