Novel magnetic/ultrasound focusing system enhances nanoparticle drug delivery for glioma treatment

Pin Yuan Chen, Hao Li Liu, Mu Yi Hua, Hung Wei Yang, Chiung Yin Huang, Po Chun Chu, Lee Ang Lyu, I. Chou Tseng, Li Ying Feng, Hong Chieh Tsai, Shu Mei Chen, Yu Jen Lu, Jiun Jie Wang, Tzu Chen Yen, Yunn Hwa Ma, Tony Wu, Jyh Ping Chen, Jih Ing Chuang, Jyh Wei Shin, Chuen HsuehKuo Chen Wei

研究成果: Article同行評審

101 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Novel magnetic/ultrasound focusing system enhances nanoparticle drug delivery for glioma treatment」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences