Novel metal peroxide nanoboxes restrain Clostridioides difficile infection beyond the bactericidal and sporicidal activity

Li Xing Yang, Yi Hsin Lai, Chun In Cheung, Zhi Ye, Tzu Chi Huang, Yu Chin Wang, Yu Cheng Chin, Zi Chun Chia, Ya Jyun Chen, Meng Jia Li, Hsiu Ying Tseng, Yi Tseng Tsai, Zhi Bin Zhang, Kuan Hsu Chen, Bo Yang Tsai, Dar Bin Shieh, Nan Yao Lee, Pei Jane Tsai, Chih Chia Huang

研究成果: Article同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Novel metal peroxide nanoboxes restrain Clostridioides difficile infection beyond the bactericidal and sporicidal activity」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds