Nucleophosmin in the pathogenesis of arsenic-related bladder carcinogenesis revealed by quantitative proteomics

Shu Hui Chen, Yi Wen Wang, Jue Liang Hsu, Hong Yi Chang, Chi Yun Wang, Po Tsun Shen, Chi Wu Chiang, Jing Jing Chuang, Hung Wen Tsai, Po Wen Gu, Fang Chih Chang, Hsiao Sheng Liu, Nan Haw Chow

研究成果: Article同行評審

22 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Nucleophosmin in the pathogenesis of arsenic-related bladder carcinogenesis revealed by quantitative proteomics」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds