Nutrient supply in the southern East China sea after typhoon Morakot

Chin Chang Hung, Chih Ching Chung, Gwo Ching Gong, Sen Jan, Yaling Tsai, Kuo Shu Chen, Wen Chen Chou, Ming An Lee, Yi Chang, Meng Hsien Chen, Wen Rong Yang, Chiung Jung Tseng, Glen Gawarkiewicz

研究成果: Article同行評審

28 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Nutrient supply in the southern East China sea after typhoon Morakot」主題。共同形成了獨特的指紋。

Earth & Environmental Sciences