On an AlGaInP-based light-emitting diode with an ITO direct ohmic contact structure

Chih Hung Yen, Yi Jung Liu, Kuo Hui Yu, Pei Ling Lin, Tzu Pin Chen, Li Yang Chen, Tsung Han Tsai, Nan Yi Huang, Chong Yi Lee, Wen Chau Liu

研究成果: Article同行評審

30 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「On an AlGaInP-based light-emitting diode with an ITO direct ohmic contact structure」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds