Optical sensing characteristics in a transparent Al-doped zinc oxide-gated Al0.2Ga0.8As/In0.2Ga0.8As high electron mobility transistor

Ching Sung Lee, Bo Yi Chou, Wei-Chou Hsu, Sheng-Yuan Chu, Der Yu Lin, Chiu Sheng Ho, Yin Lai Lai, Shen Han Yang, Wei Ting Chien

研究成果: Conference contribution

指紋

深入研究「Optical sensing characteristics in a transparent Al-doped zinc oxide-gated Al0.2Ga0.8As/In0.2Ga0.8As high electron mobility transistor」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds