Oral hygiene and the overall survival of head and neck cancer patients

Chan Chi Chang, Wei Ting Lee, Jenn Ren Hsiao, Chun Yen Ou, Cheng Chih Huang, Sen Tien Tsai, Ken Chung Chen, Jehn Shyun Huang, Tung Yiu Wong, Yu Hsuan Lai, Yuan Hua Wu, Wei Ting Hsueh, Shang Yin Wu, Chia Jui Yen, Jang Yang Chang, Chen Lin Lin, Ya Ling Weng, Han Chien Yang, Yu Shan Chen, Jeffrey S. Chang

研究成果: Article同行評審

23 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Oral hygiene and the overall survival of head and neck cancer patients」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences