Oral short-chain fatty acids administration regulates innate anxiety in adult microbiome-depleted mice

Jo-ting Wu, Chia-ling Sun, Tzu-ting Lai, Chia-wei Liou, Yuan-yuan Lin, Jia-ying Xue, Hong-wen Wang, Laura Min Xuan Chai, Yen-jung Lee, Shiou-lan Chen, Alice Y.w. Chang, Jia-horung Hung, Cheng-chih Hsu, Wei-li Wu

研究成果: Article同行評審

9 引文 斯高帕斯(Scopus)

引用此