Pediatric allergy and immunology in China

Gary W.K. Wong, Jing Li, Yi Xiao Bao, Jiu Yao Wang, Ting Fan Leung, Luan Luan Li, Jie Shao, Xin Yuan Huang, En Mei Liu, Kun Ling Shen, Yu Zhi Chen

研究成果: Review article同行評審

23 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Pediatric allergy and immunology in China」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences