Performance improvement in transparent organic thin-film transistors with indium tin oxide/fullerene source/drain contact

Yu Chang Li, Yu Ju Lin, Chia Yu Wei, Zheng Xian Lin, Ten Chin Wen, Mei Ying Chang, Cheng Liang Tsai, Yeong Her Wang

研究成果: Article同行評審

9 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Performance improvement in transparent organic thin-film transistors with indium tin oxide/fullerene source/drain contact」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy