Peripheral gene transfer of glial cell-derived neurotrophic factor ameliorates neuropathic deficits in diabetic rats

Guei Sheung Liu, Jhih Yin Shi, Chiou Lian Lai, Yi Ren Hong, Shyi Jang Shin, Hung Tu Huang, Hing Chung Lam, Zhi Hong Wen, Kuei Sen Hsu, Chih Hao Chen, Shen Long Howng, Ming Hong Tai

研究成果: Article同行評審

16 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Peripheral gene transfer of glial cell-derived neurotrophic factor ameliorates neuropathic deficits in diabetic rats」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences